Our Team

Vidya Prabodhini Prashala English 5th to 10th    25-Dec-2019
Total Views |

headmistress_1  

Mrs. Jayasudha Naidu

- (B.Com,M.Com. B.Ed. B.A.)

Head mistress

List of School Committee Member (2019 -20)

Committee Member Name Designation
Mr.Nitinji Garge Guardian
Miss. Anuradha Joshi Chairman
Mrs.Jayasudha Naidu Secretary
Shri.Girish Vaishampayan Member
Dr.Anjali Vekhande Member
Mrs. Jyoti Kulkarni Member
Mr.Anil Dusane Teacher Representative
Mr. Sagar Udawant Non Teaching Representative

Teachers List

SR. No. Teachers Name Qualification Subject
1 Mrs. Jayasudha Naidu B.Com., M.Com., B'Ed, B.A. English/SST
2 Mr. Anil Dusane B.Com., B.A., B.P.Ed. Sports
3 Mrs. Pranjali Aphale M.A., B'Ed. Marathi
4 Mrs. Sonali Akolkar B.Sc., B'Ed. Science/Maths
5 Mrs. Meenakshi Amle B.Sc., B'Ed. Science/Maths
6 Mrs. Prachi Deshpande B.A. B'Ed. English
7 Mrs. Manisha Pandharkar M.A., B'Ed., MS CIT Eng, SST
8 Mrs. Vrushali Nile M.A., B'Ed., (Hindi) Hindi
9 Mrs. Smita Ahire M.A., B'Ed. Hindi
10 Mr. Diwakar Alhat B.Com., AToCTc, GD Art Drawing
11 Mrs. Kamal Mahajan M.A., B'Ed. (English) English/SST
12 Mrs. Sneha Joshi B.A., B.Lib. Library
13 Mrs. Manisha Thube B.A. Sangeet Visharad Music
14 Mrs. Gauri Tambat B.Sc., B'Ed. Maths/ Science
15 Mrs. Priyanka Sonar M.Sc., IT Computer
16 Mrs. Manisha Bendkule M.Sc., B'Ed., Maths / Science
17 Mrs. Shraddha Gholop M.A., B'Ed. Marathi
18 Mrs. Priyanka Shelke B.A., B'Ed., English, SST
19 Mr. Sanjay Aswar
M.A., B'Ed., SET, Diploma in Engg.
Maths, Science
20 Mrs. Jayashree Pansare
M.A., B'Ed., D'Ed
Marathi
21 Mrs. Sandhya Joshi M.A., B'Ed. Hindi

Non Teaching Staff

SR. No. Non-Teaching Staff Qualification
1 Mr. Vinay Joshi B.Com.
2 Mr. Sangram Duberkar M.Com.   
3 Mrs.Mrunal Kulkarni M.Com.
4 Mr. Kumar Gaidhani B.Com.
5 Mr. Sagar Udawant 11th
6 Mr. Santosh Bhavsar 12th
7 Mr. Ravindra Dandge 12th
8 Mrs. Shaila Dhanwate 7th
9 Mrs. Geeta Chaure 10th