Trekking at Shivneri

Vidya Prabodhini Prashala English 5th to 10th    13-Feb-2020

Trekking at shivneri_1&nbTrekking at shivneri fort along with 68 students  along with teachers